Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

a). Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy, ul. Ciepła 9, 50-522 Wrocław.

b). Cele przetwarzania danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W szczególności podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, administrowanie systemem informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych służących do przechowywania danych.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z twoim członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora twoich danych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  • Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy i wypełniania czynności z tym związanych: przesłania powiadomień i informacji o działalności  stowarzyszenia, organizowanych przez  stowarzyszenie imprez związanych z kąpielą oraz spraw dotyczących stowarzyszenia.
  • Dla osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu w celu umożliwienia uczestnictwa we wspólnych kąpielach (wypełnienie oświadczeń pierwszej kąpieli).

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia oraz brak możliwości wspólnej kąpieli.

c). Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d). Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

e). Uprawnienia przysługujące osobom, którzy powierzyli dane osobowe
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jednakże prawo to, nie jest bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym art.17 ust.5 RODO (wyjątek dotyczy miedzy innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z Administratorem, w szczególności kierowanie korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f). Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

g). Ochrona danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym RODO oraz regulacjami wewnętrznymi – aby zapewnić środki dla ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.